Mokinių I pusmečio refleksijos ir įsivertinimo analizė

Pradinio formalųjį švietimą papildančio ir neformalaus vaikų švietimo programų kokybės analizė

 Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas (tyrimas)

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada

Profesinių kompetencijų tobulinimo modelis

Vadovų ir pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų augimo analizė ir jų poveikis mokinių pasiekimams ir pažangai (tyrimas)