KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

VIZIJA: meno mokykla – aktyvi, atvira ir patraukli bendruomenė, puoselėjanti kultūrines vertybes, norinti ir gebanti tobulėti.

MISIJA: ugdyti mokinio kūrybiškumą, saviraišką, suteikti mokiniui meninę brandą ir padėti jam tapti harmoningu šiuolaikinės visuomenės nariu

Kupiškio meno mokyklos istorija…

Kupiškio muzikos mokyklos istorija prasidėjo 1966 m. rugpjūčio 3 d.. Mokyklai vadovavo Mindaugas Aižinas, o pirmosios mokytojos buvo: E. Aižinienė ir D. Vaitkienė. Į naujai atsidariusią mokyklą buvo priimta 60 mokinių. Įkurtos fortepijono ir akordeono klasės, vėliau vaikai jau galėjo mokytis groti smuiku bei pučiamaisiais instrumentais. 1970 m. muzikos mokykloje mokėsi per 100 mokinių ir dirbo 9 mokytojai. Bėgant metams mokyklos kolektyvą papildė nauji pedagogai bei gausus būrys mokinių, todėl senoji mokykla tapo ankšta. 1977 m. mokykla persikėlė į naująjį mokyklos pastatą, kuriame iki šiol vyksta muzikinė veikla. Atsiradus galimybėms muzikos mokykloje buvo įsteigtos naujos specialybės – kanklių, chorinio dainavimo bei gitaros. 1989 m. buvo įkurtas Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyrius. Tuo metu mokyklai vadovavo Erika Mackelienė. 1989 m. rugsėjo 1 dieną Subačiuje buvo įsteigtas muzikos mokyklos skyrius. Vaikai čia mokėsi groti akordeonu, o vėliau ir fortepijonu. Dabartiniu metu Subačiaus skyriaus fortepijono klasei vadovauja fortepijono mokytoja metodininkė Lina Burokienė, mokosi 11 mokinių.

Nuo 2009 m. mokyklai vadovauja Daiva Šakickienė. 2011 m. Kupiškio muzikos mokykla pavadinta Kupiškio meno mokykla. 2011 m.  Antašavoje įkurtas Kupiškio meno mokyklos chorinio dainavimo skyrius. Mokėsi 11 mokinių ir dirbo 2 mokytojos: Zita Lukoševičienė ir Birutė Petroševičienė. Dabartiniu metu chorinio dainavimo ir fortepijono pagrindų  mokosi 6 mokiniai. Antašavos skyriaus veiklą koordinuoja mokytoja Zita Lukoševičienė.

2011 m. Kupiškio meno mokykloje įsteigta fleitos klasė. Vaikus šiuo pučiamuoju instrumentu moko groti mokytoja  Irma Paurienė. 2011 m. buvo sudaryta galimybė mokiniams pasirinkti papildomą ugdomąjį dalyką – solinį dainavimą. Solinį dainavimą pasirinko trys mokiniai : Laurynas Kudijanovas, Valda Ridikaitė ir Miglė Pivoriūnaitė. Vėliau susikūrė puikus Merginų vokalinis ansamblis, vadovė Nidija Sankauskienė. 2016 m. Kupiškio meno mokykloje įsteigta klarneto klasė. Šešis mokinius šiuo pučiamuoju instrumentu moko groti mokytojas Saulius Vilutis. 2017 m. atidaryta nauja specialybė – solinio dainavimo klasė. Ją pasirinko 1 klasės mokinė Rugilė Pilkauskaitė. Dainavimo ją moko mokytoja Nidija Sankauskienė.

2010 m. Kupiškio meno mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildė išplėstinio ir kryptingo muzikinio ugdymo bei profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programos. Profesinės linkmės modulis skirtas aukštą mokymosi motyvaciją turintiems gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams, siekiantiems muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas. Tokiu būdu nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar ugdymo institucijos mokykla sudarė lygias galimybes ir kuo palankesnes sąlygas mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, gilinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. 2010 m. šią programą pasirinko dvi mokyklos fortepijono klasės mokinės – Ugnė Čepauskaitė (mokytoja E. Dobrickienė) ir Erika Boguckaitė (mokytoja L. Burokienė). Vykdant šią programą mokykla užmezgė glaudžius ryšius su Nacionaline M.K. Čiurlionio menų mokykla. 2011 m. profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą pasirinko kanklių instrumento 3 klasės mokinė Ugnė Vaitiekūnaitė (mokytoja D. Boverienė). 2013 m. Subačiaus skyriaus mokinė Erika Boguckaitė pirmoji baigė profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programos 7 klasę ir buvo priimta, mokytis į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono klasę. 2017 m. profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą baigė 7 klasės fortepijono mokinė Ugnė Čepkauskaitė (mokytoja E. Dobrickienė), kuri įstojo į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklą.

2011 m. Kupiškio meno mokyklos vykdomas menines ugdymo programas papildė ankstyvojo,  perengiamojo, mėgėjų ir saviraiškos programos. Mokiniams buvo siūloma pasirinkti iš viso 11 muzikos ir dailės ugdymo programų.

2015 m. mokykla pradėjo vykdyti menines formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas-pradinio ir pagrindinio dailės ir muzikos programas.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Nuo 2013 m. dailės skyriuje įsteigta ankstyvojo dailės ugdymo klasė, kurioje mokėsi 12 mokinių. 2015 m. Kupiškio meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 70 mokinių. 2016 metais dailės skyriuje suformuotos 7 dailės klasės: 3 klasės pradinio ugdymo ir 4 klasės pagrindinio ugdymo. Šiose klasėse ugdymas vykdomas pagal dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. Nuo 2017 m. Kupiškio meno mokyklos dailės skyriuje meno pagrindų ir paslapčių moko dailės mokytojos metodininkės Rita Laskauskienė bei Rima Kalinkienė ir mokytoja Rimgailė Laskauskitė. 2017 metų spalio 12 dieną įvyko Dailės skyriaus naujų patalpų atidarymas. Stebint gausiam būriui mokinių, tėvų, mokytojų, įvairių įstaigų ir rajono švietimo skyriaus atstovų, iškilmingai simbolinę juostelę perkirpo Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė. Sveikinimai, padėkos ir muzikos garsai liejosi naujoje, erdvioje, puošnioje parodų salėje, kurios atsiradimo idėją pasiūlė Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Aurimas Martinka. Buvo piešiamas ir pirmas paveikslas, kuriame savo potėpius paliko renginio dalyviai ir svečiai. Nuo 2017 m. Dailės skyrius turi tris kabinetus, erdvę renginiams ir parodoms, grafikos ir keramikos užsiėmimų patalpas, mokytojų kambarį, rūbinę.

Kiekvienais metais mokyklą baigia apie 30 absolventų, kuriems įteikiami Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 43 absolventų laido sėkmingai papildė išprususių meno mylėtojų, muzikos klausytojų ir įvairių meno kolektyvų dalyvių skaičių. Kai kurie absolventai pasirinko muziko ar dailės profesionalo kelią. Kiekvieno mokyklos pedagogo svarbiausias uždavinys yra mokiniams suteiktas muzikavimo ir dailės pažinimo džiaugsmas, todėl mokytojai dirba profesionaliai ir ieško naujų darbo formų, kurios atitiktų laikmečio reikalavimus ir nuolat kintančius mokinių poreikius.

Meno mokykloje dirba 20 mokytojų, mokosi 240 mokinių. Mokykloje dirba 20 mokytojų, iš jų 1 ekspertas, 9 metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai. Su aukštuoju išsilavinimu – 13 mokytojų, specialiuoju viduriniu – 7 mokytojai.

Mūsų mokykloje visi norintys gali išmokti groti įvairiausiais instrumentais: fortepijonu, akordeonu, smuiku, gitara, kanklėmis, saksofonu, fleita, trombonu, trimitu, klarnetu. Taip pat gali mokytis chorinio dainavimo, solinio dainavimo, dainuoti choruose, dainuoti ir groti ansambliuose, įgyti muzikos istorijos, muzikos teorijos ir solfedžio žinių bei įgūdžių.

Kupiškio meno mokykloje 2009 m. ansamblinio muzikavimo mokiniai mokėsi 9 muzikiniuose kolektyvuose. Dalyvavo 138 mokiniai. 2017 m. muzikinių kolektyvų skaičius išaugo iki 24. Įvairios sudėties instrumentiniuose ir vokaliniuose ansambliuose, choruose, instrumentiniuose trio ir duetuose muzikuoja 200 meno mokyklos mokinių. Mokyklos mokomojo kolektyvo tikslas – plėtoti ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius. Taip siekti demokratiškumo tarp kultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

Mokykla turi patirties organizuodama renginius, koncertus, parodas ir šventes Kupiškio rajono  bendruomenei. Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: Mokslo ir žinių diena, koncertas Šv. Cecilijos garbei (nuo 2013 m.), festivalis ,,Valso sūkuryje“, kalėdinis koncertas, projektai, muzikinė popietė ,,Skambantys piešiniai” ir „Spalvotas pirmokų Do-re-mi” (nuo 2010 m.), mokyklos pažymėjimų įteikimo šventė, kūrybinės vasaros stovyklos, tėvų susirinkimai-koncertai, parodos.

Mokykloje vyksta konkursai: respublikinis vokalinių ansamblių konkursas ,,Pasiimsiu paukščio balsą” (nuo 2011m.), respublikinis grafikos konkursas ,,Tarp kalnalių ir upėlių” (nuo 2013 m.), tarptautinis konkursas ,,Jaunieji talentai” (nuo 2014 m.), tarptautinis akordeonistų konkursas ,,Liepsnojantys akordeonai” (nuo 2015m.).

Į meno mokyklą dažnai kviečiami koncertuoti muzikantai profesionalai, kiti atlikėjai. Tėvai, mokiniai ir mokytojai glaudžiai bendrauja. Mokykla savo patirtimi noriai dalijasi su kitomis mokyklomis, švietimo įstaigomis. Daugelis mokinių, baigusių muzikos mokyklą, toliau tęsia mokslus įvairiuose respublikos meno mokyklose.

 Informaciją parengė direktorė  Daiva Šakickienė

2017 m. gruodis