KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ KUPIŠKIO MENO MOKYKLOJE MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. TS-56

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą”, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
 3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr.     TS-311 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo”;

3.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-311 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” 1 ir 2 punktus.

4. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                Dainius Bardauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-56

 

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ KUPIŠKIO MENO MOKYKLOJE

MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje (toliau – Meno mokykla) mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už neformaliojo švietimo paslaugas dydį, mokėjimo tvarką, terminus ir lengvatas.
 2. Aprašas – suaugusiųjų ir teisėtų vaiko atstovų mokestį už neformalųjį švietimą ir lengvatų taikymą reglamentuojantis dokumentas.
 3. Suaugusieji – visi suaugę, ne jaunesni kaip 18 metų, asmenys, pasirinkę neformalųjį švietimą Meno mokykloje.
 4. Teisėti vaiko atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ  NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ  NUSTATYMAS

5. Meno mokykloje mokestis už neformalųjį švietimą nustatomas atsižvelgiant į mokinio pasirinktą ugdymo programą, už kiekvieną mokslo metų mėnesį:

5.1. 6 eurai – ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, ankstyvojo dailės ugdymo programa, parengiamojo muzikinio ugdymo programa, parengiamojo dalės ugdymo programa, kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa;

5.2. 11 eurų – pradinio muzikinio ugdymo programa, pradinio dailės ugdymo programa, pagrindinio muzikinio ugdymo programa, pagrindinio dailės ugdymo programa, išplėstinio muzikinio ugdymo programa, išplėstinio dailės ugdymo programa, muzikinės saviraiškos ugdymo programa, dailės saviraiškos ugdymo programa, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa, profesinės linkmės dailės ugdymo modulio programa;

5.3. 14 eurų – muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo programa, dailės mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo programa.

5.4. Papildomas mokestis už teikiamas neformalaus švietimo paslaugas:

5.4.1. 3 eurai – pasirinkus trečiąjį mokomąjį instrumentą;

5.4.2. 3 eurai – už instrumentų nuomą.

6. Mokestį už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą moka suaugusieji ir teisėti vaiko atstovai:

6.1. nuo mokinio priėmimo į Meno mokyklą iki išbraukimo iš Meno mokyklos mokinių sąrašo datos;

6.2. visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 dienos iki gegužės 31 dienos) už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos.

6.3. mokestis už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą mokamas į Meno mokyklos sąskaitą;

6.4. mokant mokestį už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą, būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę ir laikotarpį, už kurį mokamas mokestis.

7. Jeigu mokestis už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą nustatytais terminais nesumokamas:

7.1. Meno mokykla raštu informuoja suaugusius, teisėtus vaiko atstovus apie susidariusį įsiskolinimą;

7.2. po pranešimo raštu per 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą, mokinys braukiamas iš Meno mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ  LENGVATŲ TAIKYMAS

 1. Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lengvatos taikomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programą lankantiems 2-8 klasių mokiniams, išplėstinio ugdymo programą pasirinkusiems mokinims.
 2. Mokesčio už neformalųjį švietimą nemoka šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą, mokiniai.
 3. 100 procentų mokesčio lengvata taikoma arba perskaičiuojama pristačius dokumentus nuo kito mėnesio 1 dienos.
 4. Teisėti vaiko atstovai, pretenduojantys į mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą 100 procentų lengvatą, Meno mokyklos direktoriui pateikia:

11.1. prašymą;

11.2. pažymą iš Socialinės paramos skyriaus.

 1. Mokestis už neformalųjį švietimą 50 proc. mažinamas tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatams vieną mokslo metų pusmetį.
 2. Teisėti vaiko atstovai, pretenduojantys į mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą 50 procentų lengvatą, Meno mokyklos direktoriui pateikia:

13.1. prašymą;

13.2. tarptautinio ir respublikinio konkurso laureato diplomo kopiją.

 1. Teisėti vaiko atstovai atsako už pateiktų dokumentų teisingumą.
 2. Mokesčio už neformalųjį švietimą lengvatos skiriamos Meno mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Įmokos ir skolos už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________