Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo planas 2023 -2024 m. m.

Mokinių mokymosi pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo individualizavimo, diferencijavimo, integravimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

Mokinių aktyvaus/įtraukaus ugdymo aprašas

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai