Darbuotojų etikos kodeksas

Pedagogų etikos kodeksas

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Atrankos į laisvas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas Kupiškio meno mokykloje tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės

Kupiškio meno mokyklos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Kupiškio meno mokyklos 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa

Kupiškio meno mokyklos 2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas