KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS ĮSIVERTINIMAS

2 sritis.  UGDYMAS IR MOKYMASIS

2017 – 2018 m.m.

PRIVALUMAI

2.2.1. Mokyklos mokytojai jaučia atsakomybę už savo rezultatus;

2.1.1. Mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių patirtį;

2.1.2. Mokytojai pritaiko mokyklos keliamus tikslus ir uždavinius atskirų mokinių poreikiams;

2.4.3. Mokiniai per pamokas mokosi bendraudami su mokytoju;

2.6.2. Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese;

2.6.2.  Per klasės tėvų susirinkimus, kitų su mokytojais susitikimų metu mūsų vaiko pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų mokinių pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų mokinių pasiekimais ir pažymiais, o yra palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais;

2.6.2. Tėvai gauna aiškią informaciją apie savo vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas.

 

TOBULINTINOS VEIKLOS SRITYS

2.1.3. Nepakankamas mokytojų vieno su kitu bendravimas ugdymo procese;

2.1.5. Išsamiau išaiškinti mokykloje priimamus sprendimus;

2.4.3. Mokymosi metu skatinti aktyvią mokinio veiklą: klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti;

2.5.1. Naudoti įvairesnius, mokiniams patrauklius, naujos pamokos, medžiagos pristatymo būdus;

2.6.2. Nuolat su mokiniais aptarti ko turime išmokti per pusmetį.