PATVIRTINTA

Kupiškio  meno mokyklos direktoriaus 2014 m. gegužės 14  d. įsakymu  Nr. U-12

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KUPIŠKIO MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į Kupiškio meno mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių ir suaugusiųjų priėmimą į Kupiškio meno mokyklą (toliau – Meno mokykla) mokytis pagal neformaliojo ir formalųjį ugdymą papildančio vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais dokumentais bei kitais teisės aktais.

3. Į Meno mokyklą priimami Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai bei suaugusieji ir mokiniai, besimokantys Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose.

4. Mokiniai už ugdymą Meno mokykloje ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas moka Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį.

5. Mokesčio lengvatos taikomos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

6. Tvarkos aprašas skelbiamas Kupiškio meno mokyklos interneto svetainėje.

 II. MENINIO UGDYMO PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

7. Meno mokykla ugdymo planus ir programas rengia pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus.

8. Meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias muzikinio ir dailės ugdymo programas:

8.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė 1– 2 metai);

8.2. parengiamojo muzikinio ugdymo (trukmė 1– 2 metai);

8.2. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 3 metai);

8.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 3 – 4 metai):

8.3.1. akordeono, gitaros, kanklių, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, baritono (trukmė 3 metai);

8.3.2. fortepijono, smuiko ir chorinio dainavimo  (trukmė 4 metai);

8.4. profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa (trukmė 1–7 metai);

8.5. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė 1 – 5 metai);

8.6. muzikinės saviraiškos ugdymo (trukmė 4 metai);

8.7. muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė 5 metai);

8.8. kryptingo ugdymo meno kolektyvuose (trukmė 1–7 metai);

8.9. ankstyvojo dailės ugdymo (trukmė 1–2 metai);

8.10. pradinio dailės ugdymo (trukmė 1 metai);

8.11. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai);

8.12. išplėstinio dailės ugdymo (trukmė 1 – 4 metai);

8.13. dailės saviraiškos ugdymo (trukmė 2 metai);

8.14. dailės mėgėjų ugdymo (trukmė 1– 4 metai);

9. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir (ar) ugdymo planus.

III.  MOKINIŲ AMŽIUS

10. Mokytis pagal ankstyvojo, parengiamojo muzikinio ugdymo programą priimami 4 – 7 metų amžiaus vaikai, atsižvelgiant į Meno mokyklos galimybes.

11. Mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo skyriaus programą priimami 7–14 metų vaikai.

12. Mokytis pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę solfedžio bei pagrindinio dalyko patikrą.

13. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą gali pasirinkti mokiniai nuo 7 metų, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, pasiekimus, tėvų prašymus ir mokyklos mokytojų tarybos siūlymus.

14. Kryptingo ugdymo programą meno kolektyvuose gali pasirinkti 7–19 metų mokiniai, atsižvelgiant į Meno mokyklos siūlomus muzikinius kolektyvus bei galimybes.

15. Mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą.

16. Mokytis pagal saviraiškos ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą.

17. Mokytis pagal muzikos mėgėjų programą priimami 14 metų ir vyresni mokiniai bei suaugusieji.

18. Mokytis pagal ankstyvojo dailės ugdymo programą priimami 7 – 9 metų mokiniai.

19. Mokytis pagal pradinio dailės ugdymo programą priimami 10 – 11 metų mokiniai arba jaunesni mokiniai, baigę ankstyvojo dailės ugdymo programos pirmą klasę.

20. Mokytis pagal pagrindinio dailės ugdymo programą priimami mokiniai nuo 11 metų ir baigę pradinio ugdymo programą. Mokiniai, nebaigę pradinio ugdymo programos, laiko piešimo egzaminą.

21. Mokytis pagal išplėstinio ugdymo dailės programą priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą.

22.Dailės mėgėjų ugdymo programą gali pasirinkti anksčiau dailės nesimokiusieji vyresni nei 14 metų mokiniai ir suaugusieji, atsižvelgiant į Meno mokyklos galimybes.

 IV. DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS

23. Tėvai, pageidaujantys mokyti vaikus Meno mokykloje, pateikia prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą ir gimimo liudijimo kopiją.

24. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų, globėjų (rūpintojų), 14–18 metų – gali pats mokinys, turintis vieno iš tėvų, globėjų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

25. Prašymai mokytis Meno mokykloje priimami nuo balandžio 28 d.

26. Prašyme Meno mokyklos direktoriui nurodoma:

26.1. mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

26.2. ugdymo programa, dalykas (instrumentas), klasė;

26.3. bendro lavinimo mokykla, klasė;

26.4. tėvų, globėjų vardas, pavardė, (rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė.

27. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

27.1. mokinio sveikatos pažymėjimas arba kopija;

27.2. gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;

27.3. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje šalyje ar užsienyje).

27.4. viena nuotrauka;

28. Prašymai mokytis ir kiti dokumentai priimami Meno mokyklos raštinėje bei mokyklos direktoriaus įsakymu paskirto atsakingo asmens registruojami prašymų registravimo žurnale.

V. PRIĖMIMO KRITERIJAI

29. Mokiniai į Meno mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų, globėjų (rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ar meninių gebėjimų patikrinimo rezultatus bei Meno mokyklos komplektavimo galimybes

30.Priėmimas  į Meno mokyklą vykdomas:

30.1. pagrindinis priėmimas – iki birželio 10 dienos;

30.2. papildomas priėmimas – iki rugsėjo 10 dienos (jei nesukomplektuojamos grupės pagrindinio priėmimo metu);

31. Pirmą priėmimo savaitę mokiniams vykdomos konsultacijos:

31.1. konsultacinės grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinio muzikinio instrumento pasirinkimą.

31.2. teikiamos individualios mokytojų konsultacijos. Paskutinės konsultacijos metu, mokytojas pildo mokinio meninių gebėjimų patikrinimo anketą, kurioje mokinio gebėjimus vertina 10 balų sistemoje ir nurodo fizinių duomenų atitiktį.

31.3. pasibaigus konsultacijų laikui vykdomas mokinių gebėjimų tikrinimas – stojamasis egzaminas.

32. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Meno mokyklą komisija, kuri pildo meninių gebėjimų (stojamojo egzamino) vertinimo protokolus

33. Priėmimo į Meno mokyklą komisija vertina:

33.1. į dailės ugdymo programas – dailės plastinės raiškos kūrybinius gebėjimus ir įgūdžius: piešimą, tapybą ir kompozicijos gebėjimus;

33.2. į muzikinio ugdymo programas – muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį, dainavimo įgūdžius ir fizinių duomenų atitiktį pasirinktam pagrindiniam muzikiniam dalykui.

33.3. Mokinių meniniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema.

34. Stojamajame egzamine privalo dalyvauti vienas iš tėvų (globėjų) arba jų įgaliotas asmuo.

35. Jei yra laisvų vietų, į Meno mokyklą gali būti priimami iš kitų meno, muzikos ar dailės mokyklų atvykę ar savarankiškai pasirengę mokiniai į tokią klasę, kuri atitinka jų pasirengimo lygį. Pasirengimą vertina priėmimo į Meno mokyklą komisija.

36. Priėmimo į Meno mokyklą komisija, patikrinusi vaikų ir mokinių gebėjimus, gali juos priimti į vyresnę muzikos ar dailės klasę.

37. Jei norinčių mokytis pasirinktu instrumentu yra daugiau nei mokykla gali priimti, pirmumo teisę turi mokiniai egzamino metu gavę aukštesnį įvertinimą.

38. Priimant mokinius į mokyklą, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su mokėjimo už programas ir kitas paslaugas tvarka.

VI. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 39. Mokinių priėmimas į Meno mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

40. Su priimtų į Meno mokyklą mokinių tėvais, globėjais (rūpintojais) nuo pirmos mokymosi dienos sudaroma Mokymo sutartis (toliau – Sutartis). Sutartyje aptariami Meno mokyklos ir tėvų, globėjų (rūpintojų) ir vaikų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

41. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų, globėjų (rūpintojų). 14–18 metų mokinys Sutartį gali pasirašyti pats, turėdamas vieno iš tėvų, globėjų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

42. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama mokymo sutarčių registravimo žurnale.

43. Už sutarčių registracijos žurnalo tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

44. Sudarius Sutartį, suformuojama mokinio asmens byla.

45. Priimtų mokinių sąrašai paskelbiami Meno mokyklos internetinėje svetainėje, skelbimų lentoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo pasirašymo dienos.

VII. KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI

46. Kiekvienais metais priimamų į Meno mokyklą mokinių skaičius nustatomas atsižvelgiant į tais metais baigusių mokinių skaičių ir Meno mokyklos galimybes.

47. Mokslo metų eigoje, mokinio perkėlimas iš fortepijono į chorinio dainavimo dalyką vykdomas atsižvelgiant į tėvų raštišką prašymą, mokinio gebėjimus ir poreikius bei mokytojo rekomendacijas ir įforminamas direktoriaus įsakymu.

48. Atsižvelgiant į Meno mokyklos galimybes nuo 3 klasės mokiniai gali pasirinkti antrą instrumentą – fortepijoną, akordeoną ir kitus instrumentus. Išimties tvarka – nuo 2 klasės, atsižvelgiant į mokinio pažangumą, mokytojo rekomendacijas. Tėvai prašymus pateikia iki gegužės 25 d.

49. Gerai ir labai gerai besimokantys mokiniai, esant galimybei, nuo 4 klasės gali rinktis antrą – trečią instrumentą (gitarą, fleitą, kankles, akordeoną ir kt.). Tėvai prašymus pateikia iki gegužės 25 d.

50. Ugdymo programos trukmė gali būti trumpinama atsižvelgiant į mokinio brandą ir gebėjimus, mokytojo rekomendacijas bei tėvų prašymą, kuris teikiamas gegužės – birželio mėnesį. Šis sprendimas svarstomas mokytojų ir mokyklos taryboje.

51. Meno mokykloje įgyvendinama kryptingo ugdymo programa:

51.1. Dėl muzikių kolektyvų sudarymo, mokytojai pateikia prašymus, nurodant kolektyvo tikslų pavadinimą, pageidaujamų valandų skaičių ir mokinių sąrašą iki gegužės 25 dienos;

51.2. muzikinių kolektyvų sąrašas mokiniams skelbiamas gegužės mėnesį;

51.3. tėvai, globėjai (rūpintojai)  teikia prašymus, jei mokiniai nori lankyti kelis muzikinius kolektyvus, tačiau viršija maksimalų leistiną pamokų skaičių;

51.4. muzikinių kolektyvų programas mokytojai parengia iki rugsėjo 10 d.

 VIII. IŠBRAUKIMAS IŠ MOKINIŲ SĄRAŠŲ

52. Mokiniai iš Meno mokyklos mokinių sąrašų išbraukiami Meno mokyklos direktoriaus įsakymu šiais atvejais:

53.1. Mokiniams baigus Meno mokyklą ir išdavus neformaliojo švietimo baigimo pažymėjimą;

53.2. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) parašius prašymus ir tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant išdavus mokyklos pažymą;

53.3. mokyklos mokytojų tarybos siūlymu ir mokyklos tarybos nutarimu dėl mokinio pašalinimo iš Meno mokyklos:

53.3.1 dėl mokinio pareigų, numatytų mokyklos darbo tvarkos taisyklėse, nesilaikymo;

53.3.2. mokiniui, mokinio tėvams (globėjams) pažeidus Mokymo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

54. Mokiniui išvykus iš Meno mokyklos, jo asmens byla lieka Meno mokykloje.

 IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55.Už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsako Meno mokyklos direktorius.

56. Šio Tvarkos aprašo vykdymą prižiūri Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius.

——————————————

PRITARTA

Kupiškio meno mokyklos tarybos

2014-05-14  protokolo Nr. 3 nutarimu